Daga Malaman mu

WAƘEN TA’AZIYYAR DR. AHMAD BUK

WAƘEN TA’AZIYYAR DR. AHMAD BUK

 

Rabbi Allah Ar-Rahimu

Rabbi Kai ne Rãhiminmu

Rabbi Kai ne Khãliƙinmu

Mai yawan jin ƙai gare mu

Yau fa ga Bãba gare mu

Har ila yau mãlaminmu

Yai wafati ba da jinkiri ba.

 

Dakta Ahmad Mãlami ne

Mãlamin mutafannini ne

Gun karãtu mã gwani ne

Har wa yau shi hãziƙi ne

Gã shi har yau jãrumi ne

Gun hadisi ma daban ne

Bai zamo mai ji da kai ba.

 

Rãyuwarsa gaba ɗayanta

In ka lura gaba ɗayanta

Bãbu wasa duk cikinta

Bãbu komai duk cikinta

Sai karãtu fal cikinta

Sai karantarwa cikinta

Bai zamo mai ɓãta lõkaci ba.

 

Ɗãlibansa idan ka gan su

Ko ka zauna nan gabansu

Ko ka saurara wajensu

Zã ka san ilimi a gunsu

Har da tarbiyya wajensu

Har tawãdu’u ma wajensu

Bã su zam aiki na hantara ba.

 

Rabbi Allah Yai hukunci

Duk da cewa mun yi ƙunci

Don rashin sarkin karamci

Malami mai son zumunci

Gã shi mai hikimar azanci

Gã shi mai tsabar mutunci

Bai zamo kyara ga ɗan Adam ba.

 

In kana zancen adãla

Mãlami ne mai adãla

In kana zancen kamãla

Mãlami ne mai kamãla

Gã shi bai wasa da salla

In ka tare duk jimilla

Ɗan Adam yake ba mala’ika ba.

 

Mãlami ne bã ɗagãwa

Mãlami mai son tilãwa

Gã shi bã yã yin adãwa

Gã shi mai ƙarfin tilãwa

Gã shi mai son taimakãwa

Malamin nan nai yabãwa

Gaskiya bã zan ƙi in faɗã ba.

 

Mãlami ne ba gadãra

Gã shi bã yã yin tijãra

Bã tsimi yau bã dabãra

In ka gan shi a kan kujera

To karãtu zã ya rera

Ko bayãni zã ya jera

Zã ya yo bã tãre da gardama ba.

 

In ana zance na sunnah

Mãlami ne shi na sunnah

Mai karantarwa ta sunnah

Gã shi jãgora a sunnah

Gã shi mai kishi na sunnah

Gã shi mai son yãɗa sunnah

Bai zamo bidi’a ga al’uma ba.

 

Littafan nan duk na sunnah

Har Bukhãrin nan na sunnah

Har da Muslim mã na sunnah

Har Abu Dauda na sunnah

Tirmizin mã dai na sunnah

Dãrumin nan mã na sunnah

Bãbu wanda fa bai biya wa al’uma ba.

 

Wanga mutuwa tã yi dūka

‘Yan Kano yau mun yi kūka

Ɗalibai duk mun yi kūka

Mãlamai mã sun yi kūka

Mãsu mulki sun yi kūka

Tãjirai ma sun yi kūka

Don rashin mãlaminmu babba.

 

Rabbana nã zõ gare Ka

Saifu ne bãwa gare Ka

Rabbi nai rõƙõ gare Ka

Nã yi rõƙõ dai gare Ka

Addu’ãta yau gare Ka

Gafara da tarahhuminKa

Kai masa bã tãre da sun tsaya ba.

 

Saifullahi Dahiru Usman

S.D.U 08/01/2021

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button